Riskjusterad avkastning: En guide för privatpersoner

02 november 2023 Jon Larsson

En översikt över riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning är en viktig term inom finansvärlden som syftar till att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till risken som är involverad. Det handlar om att ta hänsyn till riskfaktorer och göra en rättvis bedömning av en investments prestation. Genom att använda olika kvantitativa mätningar kan investerare jämföra olika tillgångars prestation och bedöma huruvida de har fått tillbaka tillräckligt med avkastning i förhållande till det risktagande som krävts.

Vad är riskjusterad avkastning?

stocks

Riskjusterad avkastning är ett sätt att bedöma hur bra en investering har presterat med hänsyn till den risk som har tagits. Det finns flera olika metoder för att beräkna riskjusterad avkastning, men några av de vanligaste är Sharpe-kvoten, Treynor-kvoten och Sortino-kvoten. Dessa mätningar använder olika mått på risk och volatilitet för att bedöma hur väl en investering har presterat.

Typer av riskjusterad avkastning

Det finns flera olika typer av riskjusterad avkastning som används inom finansvärlden. Här är några av de populäraste:

1. Sharpe-kvoten: Detta är en av de vanligaste mätningarna för riskjusterad avkastning. Det tar hänsyn till både avkastningen och den totala volatiliteten på en investering.

2. Treynor-kvoten: Denna mätning använder beta, en indikator för hur mycket en investering korrelerar med den övergripande marknaden, för att bedöma risknivån.

3. Sortino-kvoten: Till skillnad från Sharpe- och Treynor-kvoten, fokuserar Sortino-kvoten på den negativa volatiliteten, eller nedgångarna, i en investering. Detta ger en mer exakt bild av risken.

Kvantitativa mätningar för riskjusterad avkastning

För att beräkna riskjusterad avkastning används olika kvantitativa mätningar som tar hänsyn till både avkastning och risk. Dessa mätningar ger investerare en objektiv bedömning av hur väl deras investeringar har presterat i förhållande till den risk de har tagit.

En populär kvantitativ mätning är Sharpe-kvoten, som beräknas genom att ta avkastningen på en investering och subtrahera riskenfri ränta, och sedan dela med standardavvikelsen för avkastningen.

En annan vanlig mätning är Treynor-kvoten, som beräknas genom att ta skillnaden mellan den faktiska avkastningen och riskenfri avkastning, multiplicera med betavärdet för investeringen.

Sortino-kvoten, å andra sidan, tar hänsyn till den negativa volatiliteten av avkastningen genom att dela den förväntade avkastningen på den negativa standardavvikelsen.

Skillnaderna mellan olika metoder för riskjusterad avkastning

Det finns skillnader mellan de olika metoderna för riskjusterad avkastning, och de kan ge olika resultat beroende på vilken metod som används. Till exempel fokuserar Sharpe-kvoten på den totala volatiliteten, medan Treynor-kvoten använder beta som en indikator på risk.

Vidare tar Sortino-kvoten hänsyn till den negativa volatiliteten, vilket ger en mer exakt bild av risknivån för en investering. Genom att använda olika metoder kan investerare få en mer komplett bild av en investments prestation, och välja den som bäst passar deras behov.

Historiska för- och nackdelar med riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning har sina fördelar och nackdelar. En av fördelarna är att den ger investerare en möjlighet att jämföra olika investeringar och bedöma hur väl de har presterat med hänsyn till den risk som har tagits.

Å andra sidan kan riskjusterad avkastning vara komplex att beräkna och tolka, särskilt för oerfarna investerare. Dessutom kan riskjusterad avkastning vara känslig för förändringar i volatilitet och riskfria räntor, vilket kan påverka resultaten av mätningarna.

Trots dessa utmaningar är riskjusterad avkastning ett värdefullt verktyg för att bedöma en investments prestation och riskprofil.Sammanfattningsvis är riskjusterad avkastning en viktig term inom finansvärlden som används för att bedöma en investments prestation med hänsyn till risken som är involverad. Genom att använda olika kvantitativa mätningar kan investerare jämföra olika investeringar och fatta välgrundade beslut. Det är dock viktigt att vara medveten om metodernas olika tillvägagångssätt och deras för- och nackdelar.

FAQ

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett mått som jämför hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som har tagits. Det tar hänsyn till den förväntade avkastningen och den faktiska avkastningen för att bedöma om investeringen har över- eller underpresterat i förhållande till sin risknivå.

Vad är skillnaden mellan total risk och systematisk risk?

Total risk inkluderar både systematisk och osystematisk risk. Systematisk risk är den risk som är förknippad med hela marknaden och kan inte elimineras genom diversifiering av portföljen. Osystematisk risk är den risk som är specifik för en viss investering och kan minskas genom diversifiering.

Vilka är de vanligaste typerna av riskjusterade avkastningsmått?

De vanligaste typerna av riskjusterade avkastningsmått inkluderar Sharpe-ratio, Treynor-ratio och Jensens Alpha. Sharpe-ratio fokuserar på avkastningen i förhållande till total risk, Treynor-ratio fokuserar på systematisk risk och Jensens Alpha mäter över- eller underprestation jämfört med marknadens förväntningar.

Fler nyheter